Farled 915, under Liljeholmsbron

2022-06-15
Beslut om partiell avlysning av farled 915, under Liljeholmsbron 14:e mars - 26 augusti 2022

Trafikkontoret i Stockholm har inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron, med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behöver akut repareras och en del av farleden behöver av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik.

Sjöfartsverkets bedömning

Sjöfartsverket bedömer att det är nödvändigt att avlysa farleden enligt ansökan av säkerhetsskäl. Den södra delen av farleden, mellan ledverken och under den öppningsbara delen bron, kommer inte att påverkas av avlysningen. I den norra delen av farleden kommer det att vara möjligt för mindre båtar att passera utanför avlyst område. Den segelfria höjden påverkas inte. Avlysningen bedöms därmed endast ha mindre påverkan sjötrafiken.